Tóc giả

Tóc giả cho búp bê

(duỗi)

Tóc giả cho búp bê

(uốn đuôi)

Tóc giả cho búp bê

(mái)