Hoa Tuplip bọc chân bàn – The tulip table leg sock

HOA TULIP BỌC CHÂN BÀN

THE TUPLIP TABLE LEG SOCK

CROCHET PATTERN BY BAO HA GIA

WWW.CROCHET4LOVE.COM

* Bản hướng dẫn móc len chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn không được bán hoặc phân phối bản hướng dẫn này. Nếu bạn muốn chia sẻ bản hướng dẫn này vui lòng link đến trang web của tôi, bạn không nên đăng lại trên trang của bạn. Cám ơn sự hợp tác của bạn. / This pattern is for personal use only. You do not sell or distribute this pattern. If you wish to share this pattern, you may link to this pattern, but please do not repost it on your site. Thank you for your cooperation *

NGUYÊN VẬT LIỆU / MATERIALS:

 • Len milk búp bê 1.5mm (màu của lá và màu của hoa) / kim móc 2.3-2.5mm / Gòn bi / kim khâu len / 8-10cm (3.2-4in) kẽm 2mm.
 • 1.5mm yarn (grass color, flower color) / 2.3-2.5mm crochet hook / fiberfill – toy stuffing / Yarn needle / 2mm wire length 8-10cm (3.2-4in).

kích thước hoàn thành / finished size:

Khoảng 10-12cm (4-5in) tính từ cỏ đến bông hoa / About 10-12cm (4-5in) from grass to flower.

KÝ HIỆU VIẾT TẮT / CROCHET PATTERN ABBREVIATIONS:

Ch

Mũi bính

Chain

X

Mũi đơn

Single crochet (sc)

V

Tăng 2 mũi đơn

2 sc in next sts (inc)

T

Mũi nữa kép

Half double crochet (hdc)

F

Mũi kép

Double crochet (DC)

Sts

Mũi móc

Stitches

Sl st

Mũi trượt

The slip Stitch

MR

Vòng tròn ma thuật

Magic ring

R

Hàng

Round

F.O

Cắt len

Fasten off

HOA / FLOWER

Sử dụng màu len mà bạn thích. / Using what color you like.

Móc mũi trượt chốt ở mỗi hàng. / sl st join each round.

 • R1: MR 6X. (6 sts)
 • R2: 1ch, 6V. (12 sts)
 • R3: 1ch, (V,X)*6. (18 sts)
 • R4: 1ch, (V,2X)*6. (24 sts)
 • R5: 1ch, (V,3X)*6. (30 sts)
 • R6-R12: 1ch, 30X. (30 sts)

Cắt chỉ, chừa đoạn len dài để khâu, nhồi gòn / F.O, leaving long tail for sewing, stuff with fiberfill.

Hàng 12, dùng kim khâu len khâu mũi thứ 1 và mũi thứ 15 với nhau, khâu mũi thứ 7 và mũi thứ 20 với nhau, xiết chặc và luồn giấu len. / On R12, using yarn needle join the first and 15th stitch together, then join the 7th and 20th stitch together, pull in tight, weave in the yarn end.  (Hình bên dưới / Image bellow)

CỎ / GRASS

Sử dụng len màu xanh lá. / using green yarn.

Móc mũi trượt chốt ở mỗi hàng. / sl st join each round.

 • R1: MR 6X. (6 sts)
 • R2: 1ch, 6V. (12 sts)
 • R3: 1ch, 12V, (24 sts)
 • R4: {21ch, (quay lại bắt đầu móc vào mũi bính thứ 2 đếm từ kim móc. / turn and start crochet in 2nd ch from hook to each ch across.), 1sl st, 1X, 1T, 17X, tại hàng 4 bỏ 1 mũi kế bên và móc 1 sl st vào mũi kế tiếp. / on R4 sk 1 stitch, 1 sl st in the next stitch.}

Bạn đã hoàn thành 1 chiếc lá, tổng cộng có 14 chiếc. / 1 leaf is finished, totally we have 14 leaves. (Hình bên dưới / Image bellow)

    

Chúc mừng bạn đã thành công! / Congatulation! You did it!

———————————————–

Website : crochet4love.com

FB Page : facebook.com/C4L.BuBu

Instagram : crochet4love.c4l

———————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!