CHUỘT PHÚ QUÝ (Little Rich Mouse Crochet free pattern)

FREE CROCHET PATTERN by crochet4love

WWW.CROCHET4LOVE.COM

NGUYÊN VẬT LIỆU / MATERIALS:

 • Len milk búp bê 1.5mm (màu: trắng, đỏ, vàng, hồng nhạt) / kim móc 2.3mm / Gòn bi loại 1 / 2 mắt 8mm / 1 mũi tròn 3mm / hạt bom bom nhỏ / nút áo nhỏ / kim khâu / chỉ đen.
 • 5mm yarn (color: white, red, yellow, light pink) / 2.3mm crochet hook / toy stuffing / 8mm safety eyes / 3mm nose / Small bom bom ball / Small button / Needle / Black thread.

kích thước hoàn thành / finished size:

Khoảng 12cm tính từ chân tới tai / About 12cm from feet to ear

KÝ HIỆU VIẾT TẮT / CROCHET PATTERN ABBREVIATIONS:

Ch

Mũi bính

Chain

X

Mũi đơn

Single crochet (sc)

V

Tăng mũi đơn

2 sc in next sts

A

Giảm mũi đơn

Sc 2 stitches together

T

Mũi nữa kép

Half double crochet (hdc)

E

Tăng mũi nữa kép

2 hdc in next sts

Sk

Bỏ mũi

Skip

Sts

Mũi móc

Stitches

Slst

Mũi trượt

The slip Stitch

MR

Vòng tròn ma thuật

Magic ring

R

Hàng

Round

 

Đầu / HEAD

 • R1: Len trắng / using white color MR 7X. (7 sts)
 • R2: 7V. (14 sts)
 • R3: (X,V)*7. (21 sts)
 • R4: (2X,V)*7. (28 sts)
 • R5: (3X,V)*7. (35 sts)
 • R6: (4X,V)*7. (42 sts)
 • R7: (5X,V)*7. (49 sts)
 • R8-R18: 49X. (49 sts)
 • R19: (5X,A)*7. (42 sts)
 • R20: (4X,A)*7. (35 sts)
 • R21: (3X,A)*7. (28 sts)
 • R22: (2X,A)*7. (21 sts)
 • R23: 7A. (14 sts)

Tai / ears x 2

Tai trong / Inner Ear Piece x 2

 • R1: Len hồng nhạt / using light pink color MR 7X. (7 sts)
 • R2: 7V. (14 sts)
 • R3: (X,V)*7. (21 sts)
 • R4: (2X,V)*7. (28 sts)

Tai ngoài / Outer Ear Piece x 2

 • Len trắng móc R1-R4 như tai trong / using white, work same as for Inner ear piece.
 • R5: Ghép 2 mảnh tai trong tai ngoài tròng lên nhau móc viền / Holding inner ear piece nest to outer ear piece and working through piece, sc along side of ear. (3X,V)*7. (35 sts)

Mũi / Nose

 • R1: Len trắng / using white color MR 7X. (7 sts)
 • R2: 7V. (14 sts)
 • R3: 14X. (14 sts)

Thân / BODY

 • R1: Len trắng / Using white color MR 7X. (7 sts)
 • R2: 7V. (14 sts)
 • R3: (X,V)*7. (21 sts)
 • R4: (2X,V)*7. (28 sts)
 • R5: (3X,V)*7. (35 sts)
 • R6~R10: 35X. (35 sts)
 • R11: (3X,A)*7. (28 sts)
 • R12-R14: 28X. (28 sts)
 • R15: (2X,A)*7. (21 sts)
 • R16: 7A. (14 sts)
 • R17-18: 14X. (14 sts)

Tay / amr x 2

 • R1: Len hồng nhạt / Using light pink color MR 6X. (6 sts)
 • R2: (2X,V)*2. (8 sts)
 • R3: 8X. (8 sts)
 • R4: 6X,A. (7 sts)
 • R5-R8: Đổi sang len trắng / Change to white color 7X (7 sts)

Chân / feet x 2

 • R1: Len hồng nhạt / Using light pink color MR 6X. (6 sts)
 • R2: (X,V)*3. (9 sts)
 • R3: 9X. (9 sts)
 • R4: 7X,A. (8 sts)
 • R5: 6X,A. (7 sts)
 • R6: 5X,A. (6 sts)
 • R7: 6X. (6 sts)

Đuôi / tail

 • R1: Len hồng nhạt / Using light pink color 20 CH xoay / turn.
 • R2: 1CH, 20X. (20 sts)

Áo / shirt

 • R1: Len đỏ / Using red color 20CH xoay / turn. (20 sts)
 • R2: 1CH, 4T, 2E, 8T, 2E, 4T xoay / turn. (24 sts)
 • R3: 1CH, 4T, sk 4 sts, 4CH, 8T, sk 4 sts, 4T xoay / turn (24 sts)
 • R4: 1CH, 5T, 2E, 10T, 2E, 5T xoay / turn. (28 sts)
 • R5: 1CH, 6T, 2E, 12T, 2E, 6T xoay / turn. (32 sts)
 • Đổi sang len vàng móc viền áo và tay áo bằng mũi đơn / Change to yellow color sc along side of shirt and sleeve.
 • Áo / Shirt: khi móc viền áo ngay vị trí gài của nút áo móc thêm 4 CH giữa 2 mũi đơn để gài nút áo / while crocheting along side of the shirt, position of the oppsite side of the button add 4CH between 2 sc to hold the button. (images bellow)
 • Tai áo / sleeve: 10X. (10sts)

Nón / hat

 • R1: Len đỏ / using red color MR 7X. (7 sts)
 • R2: 7V. (14 sts)
 • R3: (X,V)*7. (21 sts)
 • R4:-R5: 21X. (21 sts)
 • R6: Đổi sang len vàng / Change to yellow color 21 slst. (21 sts)

 

* Bản quyền thiết kế này thuộc quyền sở hữu của Crochet4Love.com và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn có thể bán thành phẩm làm ra từ mẫu thiết kế này nhưng phải ghi rõ nguồn mẫu thiết kế này là của Crochet4Love và chèn đường dẫn https://www.facebook.com/C4L.BuBu.

 

* The copyright of the design is owned by Crochet4Love.com. This pattern is for personal use only. You can sell the product made from this pattern but it is better to mention the author of this design . You can also insert bellow link https://www.facebook.com/C4L.BuBu at facebook to share your product.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!